Abe Sapien #15

By Mike Mignola, Scott Allie, Juan Ferreyra & Eduardo Ferreyra The latest installment in the Abe Sapien series takes a plot detour this month with…

Abe Sapien #14

By Mike Mignola, Scott Allie, Max Fiumara & Dave Stewart Abe Sapien, like most other Mignolaverse titles, somehow manages to keep getting better each month….

Abe Sapien #13

By Mike Mignola, Scott Allie, Sebastian Fiumara & Dave Stewart Heading into the latest issue of Abe Sapien, Mike Mignola and Scott Allie deliver another…