Abe Sapien #15

By Mike Mignola, Scott Allie, Juan Ferreyra & Eduardo Ferreyra The latest installment in the Abe Sapien series takes a plot detour this month with…